S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

 

  

CHESS CENTER OPEN 2017

 

 

Štartová listina.

Starting list at chess-results.

 

 

 

 

 

 


Obchodné podmienky/GTCs
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky („ďalej VOP“)

 

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 

1. Súťaž s názvom „1. Šachový turnaj v handicap šachu“ (ďalej len „šachový turnaj“) organizuje spoločnosť Snacks s.r.o., so sídlom Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava, IČO: 50 958 445, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 120619/B (ďalej aj ako „Organizátor“).

2. Šachový turnaj uvedený v ods. 1 čl. I NIE JE súťažou spotrebiteľskou podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a hlavnou cenou šachového turnaja NIE JE výhra podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Pravidlá a podmienky uvedené v týchto VOP platia pre šachový turnaj a všetkých Účastníkov šachového turnaja, a záujemcovia a Účastníci šachového turnaja sú povinní sa nimi riadiť a rešpektovať ich.

 

Čl. II

Základné informácie a výklad pojmov

1. Začiatok registrácie do šachového turnaja nastáva jeho vyhlásením dňa 21.08.2017, odkedy bude prebiehať predaj štartovného a prihlásenie do šachového turnaja. Súťaž končí vyhlásením konečného víťaza šachového turnaja.

2. Šachový turnaj sa uskutoční dňa 17.09.2017 v DK Vajnory, Pod Lipami 2,Bratislava , Slovenská republika.

3. Na účely týchto VOP sa pod nasledovnými pojmami rozumie:

a) Šachový turnaj - Šachový turnaj v handicap šachu je medzinárodný šachový turnaj, ktorý sa uskutoční v termíne podľa bodu 2 tohto článku.

b) Registráciou do šachového turnaja je zakúpenie štartovného na stránke www.chesscenter.sk alebo úhrada štartovného prevodným príkazom na bankový účet Organizátora.

c) Fyzická registrácia je potvrdenie účasti a prezentácie Účastníka v mieste konania šachového turnaja.

d) Účastníkom je záujemca o účasť v šachovom turnaji, ktorý si zaplatil štartovné a vykonal fyzickú registráciu na mieste šachového turnaja, na základe čoho sa zúčastní šachového turnaja za účelom získania hlavnej ceny šachového turnaja.

e) Štartovným je cena za vstup do šachového turnaja.

f) Organizátorom šachového turnaja je právnická osoba uvedená v čl. I ods. 1 VOP, ktorá šachový turnaj organizuje ako aj osoby za ňu konajúce a osoby ňou poverené.

g) Víťazom šachového turnaja je Účastník, ktorý získa hlavnú cenu šachového turnaja.

 

Čl. III

Podmienky a pravidlá šachového turnaja 

1. Do šachového turnaja sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky šachového turnaja (aj mladšia ako 18 rokov). Pri registrácii musia byť poskytnuté pravdivé informácie o účastníkovi – prihlásenej osobe. Účastník je povinný si skontrolovať svoje registrované údaje.

2. Fyzická osoba sa do šachového turnaja prihlási a zaregistruje zakúpením si štartovného nasledovnými spôsobmi:

  • na stránke www.chesscenter.sk
  • priamo prevodným príkazom na bankový účet SK73 1100 0000 0029 4704 1162, SWIFT: TATRSKBX

 

3. Štartovné je 35,- EUR.

4. Zaplatením štartovného vyjadruje účastník súhlas so všetkými podmienkami. Štartovné zahŕňa, okrem samotnej účasti v šachovom turnaji pokrytie nákladov Organizátora (catering, prenájom hracej miestnosti a pod.).

5. Fyzická osoba sa stáva „Účastníkom“ šachového turnaja fyzickou registráciou v mieste šachového turnaja.

6. Účastník registráciou do šachového turnaja dáva súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, čím prejavuje svoj súhlas s podmienkami šachového turnaja.

7. Organizátor je oprávnený neumožniť Účastníkovi štart na šachovom turnaji, a to aj v prípade uhradenia štartovného, ak Účastník uviedol pri registrácii neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje.

8. Štartovné nie je možné previesť na inú osobu. V prípade, že Účastník šachového turnaja nebude prítomný na šachovom turnaji alebo nezačne súťažiť v 1. kole šachového turnaja, nemá nárok na vrátenie štartovného.

 

Čl. IV

Zrušenie registrácie.

Odhlásenie z turnaja je možné prostredníctvom emailu info@chesscenter.sk.

 

Čl. V

Diskvalifikácia Účastníka

1. Organizátor je oprávnený počas celého konania šachového turnaja vylúčiť Účastníka zo šachového turnaja (ďalej len „Diskvalifikácia“) v prípade, že Účastník pri súťažení akýmkoľvek spôsobom podvádza alebo porušuje pravidlá a podmienky šachového turnaja v týchto VOP, čím sa snaží dosiahnuť pre seba priaznivejší výsledok v šachovom turnaji.


2. Diskvalifikáciou sa Účastníkovi končí účasť v šachovom turnaji a nemá nárok na vrátenie celého štartovného.

 

Čl. VI

Víťaz šachového turnaja a ceny

 

1. Víťazom šachového turnaja sa stáva hráč podľa kritérií poradia zadefinovaných v propozíciách turnaja.
2. Výsledky šachového turnaja budú oznámené do 30 minút po ukončení šachového turnaja v mieste uskutočnenia šachového turnaja.
3. Organizátor vyplatí po ukončení šachového turnaja ceny podľa propozícií daného turnaja.

 

Čl. VII

Dane 

 

1. Všetky ceny nad 350 € podliehajú 19 % dani z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

2. Organizátor zrazí príslušnú výšku dane a odvedie daň Finančnej správe.

 

Čl. VIII

Ochrana osobných údajov

1. Organizátor spracúva osobné údaje Účastníkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
2. Účastník súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov na vymedzený účel v rámci konania šachového turnaja: meno, priezvisko, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, klub, dátum platby a stav platby, fotografie, video, hlasový záznam.
3. Účel využitia Osobných údajov Účastníka poskytnuté Organizátorovi v procese registrácie: identifikácia Účastníka pre účely spracovania a publikovania štartových a výsledkových listín, kontroly platby štartovného.
4. Účastník súhlasí, že jeho fotografie, filmové zábery, rozhovory a iné formy záznamu súvisiace s jeho účasťou na šachovom turnaji sú k dispozícii pre Organizátora a ten ich môže archivovať a verejne publikovať vo všetkých formách. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok.

 

Čl. IX

Vylúčenie zodpovednosti

1. Účastník preberá všetky riziká vyplývajúce z účasti na šachovom turnaji, nesie plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody a nebude voči Organizátorom uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody.
2. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku účastníkov šachového turnaja. Za prípadnú škodu na zdraví, majetku zodpovedá 3. účastník šachového turnaja, ktorý túto škodu spôsobil.
3. Účastník si je vedomý toho, že je povinný zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojím konaním bezpečnosť ostatných účastníkov šachového turnaja.
4. Účastník berie na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok šachového turnaja,  bude zo súťaže bez náhrady vstupného a iných výdavkov vylúčený.

 

V Bratislave dňa 21.8.2017

 

Snacks s.r.o.

Štefan Blaho

Organizátor

 

 

 

 

 

 

ZDZjZmRiM